Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

skladem 3 kusy
14 dnů garance vrácení peněz
Můžete platit kartou
doprava zdarma!
přidáním toho předmětu do košíku budete mít dopravu zdarma na celou objednávku

Cillit Bang Aktivní pěna, 600 ml

159 Kč
včetně DPH
Skladem | doručení do ČR i na Slovensko
Počet:

O produktu

Cillit Bang aktivní pěna pro snadné a rychlé čištění velkých ploch v koupelně. Unikátní tryska zajistí perfektní pokrytí plochy již při jednom nanesení.

Cillit Bang aktivní pěna pro snadné a rychlé čištění velkých ploch v koupelně. Unikátní tryska zajistí perfektní pokrytí plochy již při jednom nanesení. Aktivní pěna pronikne a rozpustí usazeniny a špínu v celé koupelně a zanechá zářivý lesk. Ideální je pro použití na sprchové zástěny, dveře, sprchové kouty, vany, obklady, keramické povrchy, chromové příslušenství a nerez.

  • Odstraňuje usazeniny a špínu
  • Ideální na velké plochy
  • Snadné a efektivní použití
  • Vhodné na všechny standardní povrchy v koupelně

Použití v koupelně:na sprchové zástěny, dveře, sprchové kouty, vany, obklady, keramické povrchy, chromové příslušenství, nerez.

Návod na použití:

  • Před a v průběhu použití řádně protřepejte.
  • Láhev držte ve svislé poloze ve vzdálenosti 30-40 cm od čištěného povrchu.
  • Vyčkejte 2 minuty, po kterých pěna pronikne špínou a mýdlovým povlakem (u silného znečištění nanejvýš 10 minut).
  • Omyjte povrch vodou nebo v případě silného znečištění otřete vlhkým kusem látky.
  • V případě potřeby otřete po umytí do sucha.

Složení:<5 %: neiontové povrchově aktivní látky, kationtové povrchově aktivní látky, parfém. Nebezpečné látky: butan.

Upozornění:Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nebezpečí:

H220Extrémně hořlavý plyn.
H222Extrémně hořlavý aerosol.
H280Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
H302Zdraví škodlivý při požití.
H314Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315Dráždí kůži.
H319Způsobuje vážné podráždění očí.
H400Vysoce toxický pro vodní organismy.
P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P305+P351+P338+P310PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P410+P412Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

Kód: DS80053313

Hodnocení zákazníky

5 0x
4 0x
3 0x
2 0x
1 0x
0 z 5